WELCOME TO MY KARUTA WORLD !
[ ENGLISH ]

The Entrance to Web-Site of "KEIO KARUTA KAI"  Click ! 
Naniwa-zu ni Saku-ya Kono-hana Fuyu-gomori
Ima o Haru-be to Saku-ya Kono-hana

This Page introduce "A competitive Karuta" ( Hyakunin-Issyu ) and my data of Karuta.

** "What's NEW" **


*** "MENU" ***

     -"My history of Karuta"-----------  Kyogi-Reki
     -"My recent state"---------------- Kinkyo
     -"Data Books"-------------------- Data of "Kyogi-Karuta"
     -"All-Japan Karuta Association"---- Web-Site of "Zen-Nihon Karuta Kyokai"
     -"Keio Karuta Kai"---------------- Web-Site for students of "Keio Karuta Kai"
     -"My Contents"------------------- My favorite contents
     -"Sohta's Web-Site"--------------- Web-Site of Mr.Kobayashi
     -"My Favorite"-------------------- Some links
     -"SFC Karuta Kai"----------------- A branch at Shonan-Fujisawa Campus
     -"Keio carta players society"----- Keio Kyosyokuin Karuta Kai
     -"BBS for Keio-Karuta-kai"--------- Keijix-Ban for members


**  Go to New Page  **


Hitoshi Takano