Korean, Non-Fiction, in Korean, in Korean

衷랥꺅. "1920-60酥 큥誂 땡곷醡閷꾡롷 誁릡랁 걡룢 ꕥ퇁; 覡뙷见 랱譱襢쁡ꕥ퇁齩 몗꾱띡

鶡." 땡곷见 걡퉁, 1993酥 4뚩, pp. 166-209.

衷랥꺅. "ꁡ걥꺁슉롡띁뮡땢랁 텥퇗见 땡곷醡閷꾩좁." 襷遱钁걡퉁땥誁, 1996酥 3뚩, pp. 65-86.

讱ꎡ텥. 큥誂 땡곷궡곩见 쵁ꎡ鎡뭱. 곡뚉: 꾥誁 ꊅ퇁걡, 1996.

讱곥땷. "겗걥셁 譥鶡땡곷랁 醡閷릡裥땁 觅큥 땥誁." 땡곷땥誁, 1984酥 8뚩, pp. 5-46.

讱땷곢. 릡곥릡 땡齁ꊅ큢랁 땥誁. 곡뚉: 꺂ꅷ땡롡钁큢詡 슉챥ꚁ, 1979.

醡閷ꚁ. 醡閷롡곡. 见샥: 醡閷ꚁ, 1994.

醡閷ꚁ. 땡곷见 誁듳. 见샥: 醡閷ꚁ, 1983.

ꑢ꺅뚥. "큥.랩 땡곷醡閷 ꞡ詡: 룥즷见 譥钁곷랁 詡쁡." 땥굁땡곷땥誁, 1998酥 8뚩, pp. 41-73.

ꑢ땷떢. 큥誂 譥钁 땡곷뚅閷걡 땥誁. 곡뚉: 큥誂 릷꾥 ꊅ퇁땥誁궡, 1984.

ꑢ땷톁. 큥誂 譥钁땡곷 땥誁. 곡뚉: 꺂ꅷ땡롡钁큢詡, 1987.

ꒂ톁꺂. "큥誂 땡곷醡閷꾡롷랁 곷ꕩꚅ计뗁 遱酡 랱譱襢쁡." 꺂ꅷ땡钁 钁큢뚥 곢걡, 1993酥 8 뚩.

ꚁ걥땡롡钁큢詡. ꚁ걥뮡땢 싡듳땡곷랁 꾩좁뗁 ꊅ륁룱. ꚁ걥: ꚁ걥땡롡钁큢詡 땡곷ꊅ륁땥誁궡,

1995.

곡룷톁. "랁齁걥듳 醡閷꾡롷랁 ꕥ퇁뗁 땡곷醡閷롡랁 릡뮢뚅閷땁 觅큥 땥誁." 랡퇁땡钁 钁큢 뚥 곢걡, 1993酥 2뚩.

궷띁뢁. 땡곷롳뮡땁 遡졡遥 큥誂 땡곷걷 ꚅ곢땥誁. 곡뚉: 랡퉁땡롡钁큢詡 큥誂ꊅ퇁 땥誁뚥, 1985.

꺂ꅷ땡롡钁큢詡. 둡꾡둡 땡곷 땥誁. 곡뚉: 꺂ꅷ땡롡钁큢詡 둡꾡둡 ꊅ륁 땥誁궡, 1962.

꾥襷둡. "큥誂랁 꺁슉 뮡킷룢 覷듳퇁뗁 땡곷醡閷." 곡뚉钁 钁큢뚥 곢걡, 1986酥 2뚩.

꾥랥鵷. 醡閷ꓳ见 醡閷뚅閷. 곡뚉: 랩뚩곡衢, 1991.

땡곷 샥龡ꁡ计꺁革. 쵷뒷: 릡곥 땡곷걡, 1960.

랡裥룷. "겗걥뮢 땡곷醡閷롡땁 钁큥 醡閷ꊅ륁 땥誁; 룥롡듳셁 걡鶁ꚅ곢띩 몗꾱띡鶡." 랡퇁땡 钁 钁큢뚥 곢걡, 1990酥 2뚩.

랡譁衳. 譥땢 覡譱ꚁ酡 ꎡ鑱뮳. 곡뚉: 襷샥 뒁랥걡, 1962.

랡ꅷ펁. 땡곷见 醡閷. 곡뚉: 閷酺, 1985.

랡퇁걡퉁큢땥誁퉁. 랩걷랁 걫 譡龡覡 ꖢ뮡랁 걡퉁큢. 곡뚉: 걡퉁ꊅ퇁땥誁궡 슉챥ꚁ, 1994.

랡퇁땡롡钁큢詡. 큥誂 땡곷ꊅ퇁醥릷. 곡뚉: 랡퇁땡롡钁큢詡 计酱醥ꊅ뮳 쵥뮳뛡뚥퉁, 1958.

랡퇁땡롡钁큢詡 큥誂땡곷땥誁궡. 큥誂 땡곷觅要 롡鹡뮳. 곡뚉: 랡퇁땡롡钁큢詡 슉챥ꚁ, 1983-1986.

룷ꎡ꺂. "70酥钁 땡곷醡閷뚅閷랁 퇉곷퇁땁 觅큥 襷탱굁要룢 땥誁; 곱띁듳띩 몗꾱띡鶡." 랡퇁 땡钁 钁큢뚥 곢걡, 1993酥 8뚩.

릡ꎡ뮥. "큥誂 閡꾡ꞡ覷꾢ꚁꊅ랁 땡곷醡閷." 랡퇁땡钁钁큢뚥땥誁醥뮳, 1986酥 8뚩, pp.

171-189.

큥誂醡閷땥誁뚥. 큥誂랁 땡곷醡閷꾡롷. 곡뚉: 큥誂醡閷땥誁뚥, 1991.

큥誂醡閷릡큳솷땥ꂗ. 땡곷醡閷见 쵷靷. 곡뚉: 큥誂醡閷릡큳솷땥ꂗ, 1991.

큥誂醷솥襷륁땥誁뚥. 醷솥땡곷랁 랁꾢ꕥ퇁뗁 땢큩땁 觅큥 땥誁; 슗遱뮡땢 4袁 ꁡ띩띩 몗꾱

띡鶡. 곡뚉: 큥誂醷솥襷륁땥誁뚥, 1992.

큥誂걡퉁걡땥誁퉁. 랩륁큡랁 걡퉁뚅閷见 醷솥걡퉁. 곡뚉: ꊅ큢见 뮡곷 걡, 1990.

큥誂땡곷袁ꑩ뚥. U.N.见 I.L.O.랁 땡곷觅要릡뒢见 큥誂땡곷醡閷觅要ꓳ랁 ꞡ詡땥誁: 誂邁ꓳ랁

랳ꓳ见륁뗁 룷ꞡꑷ킷랁 륁꾡. 곡뚉: 큥誂땡곷袁ꑩ뚥, 1994.

큥誂땡곷袁ꑩ뚥. 륁릡듳ꚁꊅ랁 곷ꕩ覡뙷ꞡ띉ꕥ퇁땁 觅큥 땥誁. 곡뚉: 큥誂땡곷袁ꑩ뚥, 1991.

큥誂땡곷땥誁퉁. 땡곷醡閷롡뗁 랱譱. 곡뚉: 閷酺, 1991.

탡릷곢. 굁要 ꎥ몁땡곷뚅閷见 릡곥 ꎥ몁땡곷뚅閷. 쵷뒷: 릡곥 ꊅ퇁텳퉁 몗둷ꖥꚁ, 1947.

텥钁땡곷 겗퇉룥곡. 곡뚉: 땡뚥걡 슉챥ꚁ, 1958-1960.