#author("2021-05-21T11:57:01+09:00","","")
3 cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Khái niệm chấp thuận chủ trương đầu tư
Để hiễu rõ về những quy định liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư thì chúng ta cần hiểu được khái niệm cơ bản thế nào là chấp thuận chủ trương đầu tư? Theo khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 đã có quy định về khái niệm này:

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Sự thay đổi ở Luật Đầu tư 2020 so với Luật Đầu tư 2014: Đã có khái niệm cụ thể về chấp thuận chủ trương đầu tư. Điều này giúp cho mọi người có thể hiểu hơn khi tiếp cận đến những vấn đề này trong lĩnh vực đầu tư.

03 cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư
Theo quy định tại Điều 30, 31 và Điều 32 Luật Đầu tư 2020 thì các cấp (các cơ quan nhà nước) có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư là:

Quốc Hội
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Thẩm quyền của Quốc Hội chấp thuận chủ trương đầu tư
Tại Điều 30 Luật Đầu tư 2020 có quy định rằng: Quốc hội có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

Nhà máy điện hạt nhân;
Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;
Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác;

Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định

>>> Xem thêm: thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư

Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư
Tại Điều 31 Luật Đầu tư 2020 có quy định rằng: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Dự án đầu tư di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;
Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;
Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;
Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng biển đặc biệt; bến cảng hoặc khu bến cảng có vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;
Dự án đầu tư chế biến dầu khí;
Dự án đầu tư có kinh doanh dịch vụ đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp:
Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha, nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị;
Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha, nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt;
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;
Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí;
Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;
Dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
=> Như vậy, so với Luật Đầu tư 2014 thì Luật Đầu tư 2020 đã:

Bãi bỏ quy định Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô vốn từ 5.000 tỷ đồng, dự án đầu tư sản xuất thuốc lá điếu, dự án xây dựng và kinh doanh sân gôn;
Bổ sung thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên và Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp:
Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha, nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị;
Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị;
Dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

Chi tiêt tại:
https://luatthaian.vn/3-cap-co-tham-quyen-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu/


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS