#author("2021-05-21T11:53:05+09:00","","")
Công ty có thể mua lại cổ phần của cổ đông không ?
#author("2021-09-08T07:55:49+09:00","","")

1. Căn cứ pháp lý quy định việc công ty mua lại cổ phần của cổ đông
Luật doanh nghiệp 2020
Luật chứng khoán 2019
Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
2. Khái quát chung về cổ phần và công ty cổ phần
Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ các trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần
Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Cổ phần đã bán là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.
Các loại cổ phần gồm có:

Cổ phần phổ thông
Cổ phần ưu đãi. Đối với cổ phần ưu đãi bao gồm một số loại cổ phần sau do đại hội đồng cổ đông quyết định.
cổ phần ưu đãi cổ tức
cổ phần ưu đãi hoàn lại
cổ phần ưu đãi biểu quyết
cổ phần ưu đãi khác
3. Thế nào là công ty mua lại cổ phần của cổ đông ?
Công ty mua lại cổ phần từ cổ đông vì những do khác nhau:

theo yêu cầu của cổ đông
theo nhu cầu của công ty
Chúng tôi sẽ trình bầy cụ thể dưới đây.

4. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2010 quy định về việc công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông:

Cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình khi:

Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty
Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty
Trình tự, thủ tục mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông:

Yêu cầu của cổ đông phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về một trong các vấn đề trên.
Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.
Giá cổ phần mua lại được xác định dựa trên giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Chi tiết tại:
https://luatthaian.vn/mua-lai-co-phan-cua-co-dong/


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS