#author("2021-06-22T12:24:23+09:00","","")
Máy chà sàn còn được gọi là máy cọ sàn, máy lau sàn. Đây là thiết bị vệ sinh công nghiệp có chức năng chà rửa, làm sạch, đánh bóng và bảo dưỡng nền nhà, hỗ trợ giặt thảm. Máy giữ cho bề mặt sàn, thảm luôn sạch sẽ và có độ bền cao hơn.
> Máy chà sàn: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san.html
> Máy chà sàn Palada: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-palada.html
> Máy chà sàn Kumisai: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-kumisai.html
> Máy chà sàn liên hợp: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-lien-hop.html
> Máy chà sàn đơn: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-don.html
> Máy chà sàn ngồi lái: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-ngoi-lai.html
> Máy chà sàn Kungfu Clean: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-kungfu-clean.html
> Máy chà sàn Supper Clean: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-supper-clean.html
> Máy chà sàn IPC: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-lien-hop-ipc.html
> Máy chà sàn Camry: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-camry.html
> Máy đánh bóng sàn: https://santhuongmaidientu.vn/may-danh-bong-san.html
> Máy mài sàn: https://santhuongmaidientu.vn/may-mai-san.html
> Phụ kiện máy chà sàn: https://santhuongmaidientu.vn/phu-kien-may-cha-san.html
> Quạt thổi thảm: https://santhuongmaidientu.vn/quat-thoi-tham.html
#author("2021-09-08T07:48:02+09:00","","")

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS